Nizamülmülk Sözleri, Siyasetname Sözleri – Güzel Sözler


Nizamülmülk Sözleri

Sayfamızda Alparslan ve Melikşahın Meşhur Veziri Nizamülmülk Sözleri hazırladı. Nizamülmülk Eseri Siyasetnameden Seçme Sözler yer verilmiştir.

Hakkaniyet mülkün temelidir.

Acelecilik, kudretlilerin değil, zayıfların işidir.

Küfr ile bir ihtimal amma zulm ile payidar kalmaz memleket.

Zulüm mülkü zevale götürür,nankörlük nimeti yok eder.

Ordu, devlet başkanının emrine devamlı amade olmalıdır.

Nâma şâna aldanan ekmekten olur; ekmeğine tüküren canından olur.

İlmin kıymeti de öteki mumların kendisinden ışık almış olduğu enerji kaynağına benzer.

Yükselmiş ve büyük kimseler o makama gelinceye kadar birçok sorun çekmiş olmalıdırlar.

Sultanların en iyisi ilim erbabıyla düşer kalkar.Âlimlerin en kötüsü de sultanlarla düşer kalkar.

Dünyada ilimden iyi dostum yok.İlim hazineden üstündür.Şu sebeple hazineyi koruman gerekirken,ilim seni korur.

İtaatkar bir hizmetkar üç yüz evlattan iyidir; zira, evlatlar babanın ölümünü, hizmetkar uzun ömrünü ister.

Tüm insanların kabiliyetlerine bakılırsa bir işi olmalı, bunun aksine hareket edilmesine padişah izin vermemeli.

Saraydan birçok mektup yazıyorlar. Oldukca olana saygı olmaz. Önemli https://www.msntube.net bir iş olmadıkça saraydan mektup yazmasınlar.

Sultanın tacının varlığı vezirlik divitine bağlıdır. Divitin kapağını kapatırsam, onun hükümdarlığı da yok olur.

Öyleki insanoğlu vardır ki, dostlukları ile düşmanlıkları içinde bir fark yoktur. En iyisi, bu tür insanlardan uzak durmaktır.

İnsanın mükemmelliği ve aklı kızmasındadır; eğer kızarsa kızgınlığın aklına değil aklının kızgınlığına galip gelmesi lazımdır.

Beraber çalmış olduğu kişilerin sadâkâtını önceleyen yönetici, günü kurtarmış olur; liyâkâtını önceleyen ise tarihte kalıcı izler bırakır.

Devlete benimde ortak olduğumu bilmiyormusun?Vezirlik diviti ve sarık senin tâcın ile o aşama alâkalıdır ki,diviti aldıktan sonrasında tâc da kalmaz,gider.

Lokman Doktor,Dünyada bana ilimden daha iyi destek yoktur. İlim hazineden daha iyidir.Şu sebeple, sen hazineyi korumak zorundasın; ilim ise seni korur. diyor.

Birbirine elçi gönderen padişahların tüm maksatları, her insanın içinde açıkladıkladıkları komünikasyon ve yazışma değildir. Başka yüzlerce minik şeyler ve maksatları vardır.

6. Devlet adamı zulmetmemeli, zulmetmiyorsa bile vazifelendirdiği adamların zulmedip etmediğini bilmelidir. Yoksa mazlumların etmiş olduğu ah, eninde sonunda dönerek kendisini bulacaktır.

Elçiler kusur arayıcıdırlar. Göndermiş olduğu memleket ve padişahında kusur olan ne şeyler olduğuna bakar dururlar ve sonrasında o padişaha bu kusurlardan dolayı ayıplama va baş kakıncı gelir.

eryüzünde makbul ve dosdoğru yolda ilerleyen,Tanrı’ın rahmetinin üstünde ihtimaller içinde Hanefî ve Şafiî diye iki mezhep vardır. Geride kalanlar boşuna ve sapkınlık,şek ve gümandan ibarettir.

Padişah, herhangi bir hiç kimseye büyük bir makam verirse birini gizlice ve makam verdiği kişinin bilmeyeceği şekilde, onun faaliyetlerini bildirmesi için müfettiş olarak görevlendirmelidir.

sponsor

Padişah ülkede cereyan eden fesadı,haksızlıkları biliyor yada bilmiyor.Biliyor da tedbirini almıyorsa onlar şeklinde zalimdir.Zulme rıza gösteriyordur.Bilmiyorsa,gaflet ve dikkatsizlik içindedir;cahildir!
https://www.msntube.net/unlu-sozleri/nizamulmulk-sozleri.html

Memlekette olup biteni bilmek padişahın vazifesidir. Yoksa gaflete ve zulme kalkışırlar. Eğer padişah bunu biliyor da çaresine bakmıyorsa, tıpkı onlar şeklinde zalimdir ve eğer bilmiyorsa gaflete düşmüştür; tembel ve cahildir.

Padişahlar dört gruptaki insanı bağışlamamalıdır:Biri memlekete kasteden,biri memleketin haremine kasteden,diğeri onların sırrını tutmayan,bir diğeri de dilde padişahtan,gönülde muhaliften yana olup muhaliflere informasyon sızdıranlar.

4. Devlet işlerinde dini tüm, Tanrı korkusu olan, haram yemekten kaçınan bir yardımcıyı hepimiz ister. Sadece aksi durumda, destek yerine bir casus beslenmiş olur. Bu da devletin bekâsını temelinden sarsacak mahiyette bir olumsuzluktur.

Din ve padişahlık kardeş gibidirler. Memlekette ne vakit bir kargaşalık olsa, dinde de bozukluk olur; fena din sahipleri baş gösterirler. Ne vakit ki din bozulur, memeleket de karışır, fesatçılar kuvvetlenirler, padişahı kuvvetsiz bırakırlar.

2. Devlet işlerinde vazife yapanlar, başkalarının hakkına oldukça kolay ulaşabildikleri, tüm gücü kendilerinde gördükleri için, yaptıkları her iş kayıt altında olmak zorundadır. Devletin vazifelendirdiği birisi, mazlumun, yetim ve fukaranın hakkını yerse, vay o devletin haline!

Mazdek, ‘mal insanoğlu içinde ortaktır’ diyordu. Şu sebeple insanoğlu, tanrı’nın kulları ve adem’in çocuklarıdır. Her biri ihtiyacına bakılırsa ötekinin malını kullanmalı ve asla kimse bu haktan yoksun kalmamalıdır. Hepimiz malca eşit olmalıdır. Mazdek’in bu sözleri üstüne hepimiz malını ortaklığa koymuştu.

7. Acıma son aşama güzel bir haslettir. İnsanoğlu yeri geldiği vakit merhametli olmayı da bilmelidir. Acıma duygusu Tanrı korkusuyla birleşince, adaletli bir devlet adamı ortaya çıkacaktır. Tarih kitapları, taş kalpli nice devlet adamının kalıcı olmadığını ısrarla yazarken bu gerçeğe işaret etmektedir.

1. Devlet, kolay kolay her insana nasip olmayacak büyük bir nimettir. Bu nimete haiz olan kimse, âhirette büyük bir külfetle de karşı karşıya bulunduğunu bilmelidir. Fırsat eldeyken devletin malını devlet için harcamalı, dünyalık yığmak yerine âhiret için hazırlık yapmalıdır. Kendisi son aşama rahat yaşarken halkı yoksulluk çeken devlet adamını çetin bir hesabın beklediği oldukça açıktır. Hazret-i Ömer (r.a.) dahi bu azaptan korkuyorsa, diğerlerinin vay haline!

3. Hepimiz liyakatine bakılırsa değerlendirilmelidir. Kişide aranması ihtiyaç duyulan şey mal mülk değil hünerdir. Soyu sopu belli olan kimseler varken devlet vazifesi ne idüğü belirsiz olanlara verilmemelidir. Devletin bekası için, yeterli olmayan kimselere iş buyrulmamalıdır. Bir kişiye birden fazla iş yükleyip, onlarca kişiyi işi olmayan bırakmak akıl kârı değildir. Devlet adamı bunun dengesini gözettiği sürece iyi bir devlet adamıdır. Aksi takdirde saltanatının zeval bulması oldukça yakın olacaktır.

Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.

facebook
twitter